bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Giới thiệu » Các chứng chỉ đã đạt được

  1. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt Tiêu chuẩn ISO "9001-2008", ISO/IEC 17020 - 1998VIAS 16;
  2. Hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường, được xây dựng theo tiêu chuẩn: OHSAS 18001 và ISO 14001
  3. Chứng nhận hệ thống phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 lĩnh vực hóa, mã số VILAS 483
  4. Bộ Xây dựng công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, mã số LAS-XD 870
  5. Tổ chức OCIMF công nhận và cấp giấy chứng nhận cho giám định viên thanh kiểm tra hàng hải OVID
  6. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng STAMEQ công nhận khả năng kiểm định phương tiện do và chứng nhận kiểm định viên đo lường
  7. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận lĩnh lực hoạt động thử nghiệm hóa học, vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, vật liệu trang trí nội ngoại thất, các thiết bị điện công nghiệp, than, thử nghiệm không phá hủy (NDT) bằng phương pháp tia X, tia gamma, siêu âm, bột từ
  8. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ủy quyền thử nghiệm chứng nhận hợp chuẩn hợp quy các sản phẩm LPG, xăng, nhiên liệu diezen, nhiên liệu sinh học
  9. Cục Hải quan Việt Nam ủy quyền làm dịch vụ giám định phục vụ quản lý nhà nước về hải quan trong phạm vi toàn quốc
  10. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ủy quyền chỉ định đánh giá sự phù hợp chất lượng các sản phẩm, hàng hóa đặc thù an toàn lao động đối với các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các công trình vui chơi công cộng

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020