bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Khách hàng nước ngoài

BP Singapore Pte., Ltd

Chevron U.S.A. Inc

Itochu Corporation

Shell International Eastern Trading Company

Sinochem International Oil Pte., Ltd

Trafigura Pte., Ltd

ConocoPhillips International Inc

Caltex Australia Ltd

SK Energy Ins’l Pte., Ltd

Nansei Sekiyu K.K-NSS

Petrobras- Brasil

Petro Summit Pte., Ltd

China Oil

Mitsubishi Corporation

Marubeni Int’l Petroleum co (MIPCO)

Saipem SigaporeK Pte., Ltd
 


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020