bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Tin nội bộ

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý của Tổng công ty PVMR

 Thực hiện Quyết định của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc tạm dừng thực hiện bán đấu giá tài sản theo thông báo ngày 08/7/2020 trên website Tổng Công ty để hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức bán đấu giá tài sản tuân thủ theo các qui định hiện hành. Hội đồng thanh lý Tổng Công ty xin thông báo: 

Tạm hoãn việc bán đấu giá tài sản thanh lý theo thông báo ngày 08/7/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020