bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Quan Hệ Cổ Đông

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

93-BB-ĐHĐCĐ Biên bản ĐHĐCĐ năm 2017 của Tổng cty PVMR.pdf

94-NQ-ĐHĐCĐ V_v ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PVMR.pdf

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020